Banner
Banner
Banner
Banner
Home
Convocare 18 martie 2019

Consiliul de administraţie al S.C. ACTIVA CONSTRUCTII S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov cu nr. J08/175/1992, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 18 martie 2019, ora 8, la recepţia hotelului Decebal din Braşov, str. Lunii nr. 3, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii, respectiv bilanţul contabil, contului de profit şi pierdere, notelor explicative şi a modului de repartizare a profitului pe anul 2018;


2. Aprobarea raportului administratorilor şi raportului cenzorilor pentru anul 2018 şi descărcarea de gestiune;


3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2019;


4. se aprobă vânzarea locuinţelor: str. Vlahuţă nr. 55, sc. C, ap. 32, Braşov şi str. Înfrăţirii nr. 16, ap.59, Braşov.


5. Mandatarea dlui. Popa Gheorghe pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si publicitate si semnarea actelor necesare.


Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, art. 123, acţionarii care posedă acţiunile la purtător au dreptul de vot numai dacă le-au depus la sediul societăţii cu cel puţin 5 zile înainte de adunare. Data de referinţă este 12.03.2019. Documentele supuse dezbaterii şi aprobării adunării generale se află la sediul societăţii.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condiţiile legale pentru ţinerea adunării, aceasta se convoacă pentru ziua de 21.03.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.