CONVOCARE

        Consiliul de administraţie, în temeiul art. 117 din legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor S.C. ACTIVA CONSTRUCTII S.A. Braşov, înregistrată la Oficiul registrului comerţului Braşov cu nr. J08/175/1992, CUI RO 1107030, în data de 08 octombrie 2021, ora 8:00, la recepţia Hotelului Decebal, str. Lunii nr. 3, Braşov, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea consiliului de administraţie, a preşedintelui şi vicepreşedintelui consiliului de administraţie (lista propunerilor se află la sediul societăţii).
2. Alegerea cenzorilor.
3. Mandatarea d-lui Popa Lucian pentru efectuarea formalităţilor la registrul comerţului şi semnarea actelor necesare.
       Lista persoanelor propuse pentru funcţia de administrator poate fi consultată şi completată de acţionari. În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condiţiile legale pentru ţinerea adunării, aceasta se convoacă pentru ziua de 15.10.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, şi cu aceeaşi ordine de zi.


Președintele consiliului de administrație - Popa Gheorghe