Banner
Banner
Banner
Banner

Convocare AGA 31 martie 2020

         Consiliul de administratie al S.C. ACTIVA CONSTRUCTII S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov cu nr. J08/175/1992, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 31 martie 2020, ora 8, la receptia hotelului Decebal din Brasov, str. Lunii nr. 3, cu urmatoarea ordine de zi:
1) aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii, respectiv bilantul contabil, contului de profit si pierdere, notelor explicative si a modului de repartizare a profitului pe anul 2019;
2) aprobarea raportului administratorilor si raportului cenzorilor pentru anul 2019 si descarcarea de gestiune;
3) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pe anul 2020;
4) aprobarea convertirii actiunilor la purtator in actiuni nominative; aprobarea registrului actionarilor; toti actionarii se vor prezenta la sediul societatii cu actiunile la purtator in original si actul de identitate (conform Legii nr. 129/2019).
5) aprobarea modificarii Statutului societatii: 5.1. Art.7 Capitalul social este de 4.097.520 RON reprezentand un numar de 1.639.008 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 RON/actiune; capitalul social subscris 4.097.520 RON, integral varsat. 5.2. Art.8 alin.1 Actiunile sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. 5.3. Art.10 alin. 1,3,4,5 se anuleaza. 5.4. Art.11. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor, semnata de cedent si de cesionar si de administratorul societatii. 5.5. Art.12 Se anuleaza. 5.6. Art.16 alin.6 Se anuleaza.
6) aprobarea modificarii Contractului de societate: Art.3.1. Capitalul social este de 4.097.520 RON reprezentand un numar de 1.639.008 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 RON/actiune; capitalul social subscris 4.097.520 RON, integral varsat.
7) mandatarea dlui. Popa Gheorghe pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicitate si semnarea actelor necesare.
         Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, art. 123, actionarii care poseda actiunile la purtator au dreptul de vot numai daca le-au depus la sediul societatii cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Data de referinta este 20.03.2020. Documentele supuse dezbaterii si aprobarii adunarii generale se afla la sediul societatii. √én cazul in care la prima convocare nu se indeplinesc conditiile legale pentru tinerea adunarii, aceasta se convoaca pentru ziua de 02.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.